Dạ dày - Đại tràng

Alto – Gastro

270,000

Dạ dày - Đại tràng

Bio Bacillus Altoka

475,000

Dạ dày - Đại tràng

Bio Bacillus Benmax

475,000

Dạ dày - Đại tràng

Bio Bacillus Kozo

475,000

Dạ dày - Đại tràng

Dạ Dày Alto Gel New

300,000

Dạ dày - Đại tràng

Đại tràng Pluss Gold

225,000

Dạ dày - Đại tràng

Đại tràng Pluss Kozo

270,000

Dạ dày - Đại tràng

Enterben Gold (H 4 vỉ x 5 ống)

270,000

Dạ dày - Đại tràng

Koronulin (H 20 gói x 3g)

150,000
0934273737